Netlibris

Hur Smarta läsare uppstod

Den första versionen av Smarta läsare gjordes för klasserna 1–6 år 2001 på Netlibris webbplats. Smarta läsare för klasserna 7–9 blev färdig några år senare. Netlibris har ursprungligen varit ett projekt inom den virtuella skolan, som understöddes av Utbildningsstyrelsen. Netlibris bokbrickor som uppdateras årligen vägleder eleverna till mångsidig läsning. Uppdateringarna av bokdatabaserna görs i Esbo tillsammans med bibliotekarier vid Esbo stadsbibliotek. Netlibris bokbrickor utgör grunden för bokvalen i Smarta läsare. Bokbrickorna är riktade till elever i olika åldrar. Brickorna har namngetts enligt karaktärer i böcker.

  • Bokbrickan för årskurserna 1–2 heter Emil
  • Bokbrickan för årskurserna 3–4 heter Gummi-Tarzan
  • Bokbrickan för årskurserna 5–6 heter Matilda
  • Bokbrickan för årskurserna 7–9 heter Sinuhe

Uppgifterna i Smarta läsare har planerats på olika nivåer, så att de gör det möjligt för elever som befinner sig på olika nivåer att klara av läsdiplomsuppgifterna. Böckerna i bokbrickan för varje åldersklass är uppdelade enligt tema i mindre bokbrickor med egna namn.

Begreppet multilitteracitet i den nya läroplanen utgår från en omfattande uppfattning om text. Texterna kan vara verbala, visuella, auditiva, numeriska eller basera sig på symboler. I Smarta läsare understöds ett omfattande textbegrepp med hjälp av mångsidiga uppgifter och genom att filmen tas med som en del av läsandet. Bilden, ordet och ljudet utgör tillsammans en text som återger en berättelse. Multilitteraciteten understöds också av fakta- och serieböcker som lagts till på bokbrickorna. I Smarta läsare finns uppgifter som stöder mediefostran.

Smarta läsare-läsdiplomen har uppdaterats enligt den nya läroplanen 2014.

Heli Haaro och Henna Ylihärsilä
Marja Rikaniemi